Get Adobe Flash player

Profesionálna hodnota Európskej legislatívy zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami

Trvanie projektu:
2011 - 2012


Zdroj financovania:
Fogarty IOTREH

Vedúci projektu:
Mgr. Luboš Bošák, PhD.

Členovia riešiteľského tímu:
PhDr. Kristína Grendová, PhD.
Mgr. Marek Psota
Mgr. Miroslav Švaro
Mgr. Veronika Šťastná


Anotácia projektu:
Prierezová štúdia realizovaná na Slovensku, ktorej účelom je priniesť dôkazy o možnostiach ochrany zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami a identifikovať úroveň implementácie smernice EU  90/270/EEC do legislatívy SR a do praxe cieľových spoločností.

Ciele projektu:
Cieľom projektu bolo zistiť, do akej miery sú jej odporúčania implementované na pracoviskách so zobrazovacou jednotkou v Trnavskom kraji.

Štádium riešenia:
projekt je ukončený, prebieha fáza publikovania výsledkov.

Závery štúdie:
Napriek svojim limitom štúdia priniesla podľa našich vedomostí prvé hodnotenie úrovne, na akej je smernica implementovaná na pracoviskách so ZJ v Trnavskom kraji a je prvou svojho druhu aj v rámci Slovenskej republiky. Konštatujeme, že rôzne požiadavky smernice sú na pracoviskách kraja implementované na rôznej úrovni. Za nedostatočné považujeme fakty, že len polovica pracovníkov so ZJ bola informovaná o zásadách BOZP pri práci so ZJ a len 18% respondentov má zamestnávateľom zabezpečené vyšetrenia u oftalmológa.

O nedostatočných vedomostiach respondentov o správnom usporiadaní pracovného miesta svedčí aj fakt, že až 40% respondentov nevedelo zhodnotiť, či je ich pracovné miesto usporiadané správne. Napriek tomu, že 87% respondentov si myslí, že legislatíva v oblasti BOZP pri práci so ZJ je potrebná, vedomosť, že takáto legislatíva na Slovensku a v Európskej únii existuje, mala len polovica respondentov. V ďalšom výskume odporúčame vykonať reprezentatívnu celoslovenskú štúdiu, ktorá by doplnila naše prvotné zistenia. Nevyhnutným prvkom, ktorý je potrebný pre zníženie limitov štúdie, je podľa nášho názoru, začlenenie regionálnych úradov VZ do zberu údajov.

Ďalšie výsledky projektu budú pribúdať priebežne.

 

Initiates file downloadPsota, M et al. Úroveň implementácie legislatívy zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách so zobrazovacou jednotkou v Trnavskom kraji - prvé výsledky . In: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. - ISBN 978-80-7159-215-0.- S. 353-359.

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31