Get Adobe Flash player

Zdravá inklúzia

Trvanie projektu:
júl 2008 - máj 2010


Zdroj financovania:
“Healthy Inclusion” bol medzinárodný projekt prebiehajúci v rámci Akčného Programu pre verejné zdravie 2003-2008 a spolufinancovaný Európskou komisiou,  Hlavným direktorátom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa,  Výkonnou agentúrou pre zdravie a ochranu spotrebiteľa   (EAHC).


Vedúci projektu na Slovensku:
PhDr. Daniela Kállayová, PhD.


Koordinátor projektu: Barbara Kuss, Červený kríž Viedeň, Rakúsko


Členovia riešiteľského tímu:
PhDr. Marek Majdan, PhD.
Mgr. Luboš Bošák, PhD.
doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.


Partneri:
Rakúsko (koordinátor projektu): Forschungsinstitut des Wiener Roten Kreuzes (www.wienerroteskreuz.at/forschungsinstitut, barbara.kuss@w.roteskreuz.at)
Česká republika: National Institute of Public Health (www.szu.cz, Janatova@szu.cz)
Dánsko: Mhtconsult ApS (www.mhtconsult.dk, mht@mhtconsult.dk)
Nemecko (projektový evaluátor): Institut für Soziale Infrastruktur (www.isis-sozialforschung.de, ohms@isis-sozialforschung.de)
Taliansko: Studio Come S.r.l. (www.studiocome.it, come@studiocome.it)
Holandsko: Verwey-Jonker Instituut (www.verwey-jonker.nl, Dbulsink@verwey-jonker.nl)
Slovensko: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva (www.truni.sk, http://vz.truni.sk/, Opens internal link in current windowPhDr. Daniela Kallayova, PhD.)


Anotácia projektu:
Migranti sú najviac zraniteľnou sociálnou vrstvou v spoločnosti a vyžadujú špeciálnu pozornosť pri tvorbe verejno - zdravotníckych stratégií.
Celkový stav zdravia migrantov je významne   horší ako celkovej populácie. To je spojené s faktom, ‎že migranti sú viac exponovaní rizikám, ktoré majú dopad na zdravie, ako napríklad chudoba, zlé podmienky bývania, obmedzený prístup na pracovný trh  a k zdravotným službám, atď.
Nedostatok informácií a nakoniec aj komunikačné problémy vytvárajú bariéry v prístupe k intervenciám podpory zdravia. Preto, rovnaká dostupnosť a kvalita poskytovania všeobecných zdravotníckych služieb sú nevyhnutnou podmienkou pre zlepšovanie úrovne zdravia migrantov. Toto sa však netýka len zdravotníckych služieb, ale aj preventívnych stratégií a intervencií podpory zdravia.    
Projekt sa zaoberal zlepšením dostupnosti k intervenciám podpory zdravia pre migrantov.

Výsledky boli šírené profesionálom v podpore zdravia a tvorcom politík v každej partnerskej krajine.


Ciele projektu
boli dosiahnuté pomocou:
•    Preskúmanie národnej literatúry tykajúcej sa migrácie a podpory zdravia migrantov v každej krajine, ktorá sa zúčastňuje v projekte
•    Rozhovory s predstaviteľmi organizácií poskytujúcimi intervencie podpory zdravia
•    Rozhovory s migrantmi, ktorí majú a s tými, ktorí nemajú prístup k intervenciám v rodnom jazyku
•    Podpora vzniku „poradného výboru “ rôznych expertov na migráciu, podporu zdravia, atď.
•    Delphi rozhovory s rôznymi expertmi na migráciu, podporu zdravia, atď.

Ciele projektu:
•    Poskytovať informácie o bariérach, ktoré vnímajú migranti ako príčinu nevyužívania intervencií podpory zdravia a takisto aj o uľahčujúcich faktoroch.  
•    Poskytovať príklady dobrej praxe a metód, ktoré uľahčujú migrantom účasť, či využívanie intervencií podpory zdravia.
•    Vyvinúť špecifické odporúčania na zlepšenie intervenčných aktivít podpory zdravia na komunitnej úrovni, ktoré berú do úvahy potreby migrantov.

Zdravá inklúzia – podpora zdravia pre migrantov na Slovensku -potreba, alebo vízia? / Daniela Kállayová a
kol. In: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva / Zuzana Katreniaková, Iveta Rajničová-Nagyová. - Roč.4 (2011),
s.52.

Healthy inclusion - migrant´s perspectives on health promotion interventions in Slovakia / Kallayova Daniela et al. In: 3rd Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in Europe. - Pécs : University of Pécs, 2010. - S. 170.

Projekt Zdravá inklúzia má za cieľ zlepšiť úroveň zdravia migrantov / Daniela Kállayová. In: Zdravotnícke noviny. - ISSN 1335-4477. - Roč. XV, č. 26 (2010), s. 7.

Projektové výstupy:
Marcinkova, D., & Majdan, M. (2009). Providers perspectives of the access to and participation of migrants in health promotion interventions in Slovakia. Empirical analysis I: Interviews with providers. Project Report. Trnava University, Trnava.
Empirical analysis on providers’ perspectives of the access to and participation of migrants in health promotion interventions in Slovakia.
Kallayova, D.(2009). Migrants’ perspectives on participation in health promotion in Slovakia. Empirical analysis II and III: Interviews with migrants from selected countries with and without access. Report. Trnava University, Trnava.
Empirical analysis on migrants’ perspectives of the access to and participation  in health promotion interventions in Slovakia.
Pracovné stretnutia:
Daniela Kallayova : Healthy Inclusion . COST Action IS0603. “Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)”- Annual Mangement Commitee Meeting. COST Office, Annual Management Committee meeting, December 2008, Brussels
-Brief introduction to project and brief presenatation about preliminary results from epirical analysis I.
Daniela Kallayova : Development of Recommendations for Integrating Socio-Cultural Standards in Health Promoting Interventions and Services. COST Action IS0603. “Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)”- Annual Mangement Commitee Meeting. COST Office, Annual Management Committee meeting, December 2009, Brussels
- Brief introduction to project and brief presenatation about preliminary results from epirical analysis II. and III.
Daniela Kallayova : Participation of Migrants in Health Promoting Interventions and National Recommendations in Slovak Republic - Results of the EU Project "Healthy Inclusion "  . ECOST-MEETING-IS0603-150710-002321, Prevention, health promotion and health education COST meeting, July 2010 Germany, Bielefeld
-    Brief introduction to project and brief presenatation about preliminary results from epirical analysis II. and III. And national recommendations


Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31