Get Adobe Flash player

Aktuality

< Predošlá položka
15.04.2016 00:00 Vek: 2 yrs

Od: LK

Nový špecializačný program - Master of Public Health


Na Trnavskej univerzite sa otvára nový špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Webstránka - Opens external link in new windowMPH špecializačné štúdium na Trnavskej univerzite

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health / MPH

 

Špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného vzdelávania podľa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti. Špecializačný odbor MPH vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. Špecializačné štúdium trvá tri roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch podľa Nariadenia vlády SR  č. 296/2010, Z.z.

 

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje.

 

Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho druhu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a momentálne sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie. Túto špecializáciu doteraz dlhodobo poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku a to Slovenská zdravotnícka univerzita.

 

V súlade s dlhodobým zámerom fakulty sa budú pripravovať žiadosti o akreditáciu aj ďalších špecializačných štúdií a certifikovaných činností pre zdravotníkov, ktoré sú taxatívne vymenované v prílohe č.4  Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v ďalšom znení.

Opens external link in new windowPredbežná (nezáväzná) prihláška na MPH štúdium

 


Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28