Get Adobe Flash player

Všeobecné informácie

Povinné absolvovanie praxe je súčasťou študijného plánu v odbore Verejné zdravotníctvo. Prax je možné absolvovať v jednotlivých nemocničných zariadeniach (Odborná prax I. – klinická prax), na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ) alebo na pracovisku niektorej pracovnej zdravotnej služby (PZS), BOZP v podniku príp. v iných zdravotníckych zariadeniach.

Prax vykonaná na inej inštitúcii bude akceptovaná iba u študentov končiacich ročníkov, ak im táto prax prinesie poznatky, ktoré využijú pri písaní svojej záverečnej práce.

Do stanoveného termínu je potrebné odovzdať prihlášku na prax. Je nutné si vypísať všetky potrebné údaje do tlačiva a hlavne presne napísať adresu konkrétneho zariadenia, meno kontaktnej osoby (s titulmi) a presný dátum resp. obdobie, kedy chce študent absolvovať prax, resp. kedy si prax v inštitúcii dohodol.

Ak si na prihlášku nevypíšete všetko to, čo máte, prípadne bude prihláška odovzdaná po termíne, nebude akceptovaná.

Po absolvovaní praxe prinesie študent na sekretariát katedry záznamníky a potvrdenia (do daného termínu, termíny podľa ročníkov).

Každý študent odovzdá:

  • Záznamník z praxe,
  • Informáciu o hosťujúcej inštitúciu (je súčasťou záznamníka z praxe a je potvrdením o absolvovaní praxe),
  • Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax.

Záznamníky a potvrdenia budú postúpené na kontrolu a hodnotenie bude zapísané do systému Mais. Všetky potrebné tlačivá (prihlášky na prax, záznamník z praxe, hodnotenie študenta) sú dostupné na stránke katedry vz.truni.sk

 

Prikladáme presný rozpis, ako treba v jednotlivých ročníkoch absolvovať prax.

Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Nováková – sekretariát katedry

(marcela.novakova@truni.sk, 033/5939 470)

Požiadavky a náležitosti pre písanie záznamníku študenta

Formálne požiadavky na vypĺňanie záznamníku

Študent je povinný odovzdať záznamník z absolvovanej povinnej odbornej praxe v printovej verzii, vyplnený v programe Microsoft Office- Word, pričom je potrebné dodržať vopred stanovený formát záznamníku (meno študenta, ročník a stupeň štúdia, názov a adresa inštitúcie, obdobie vykonávania praxe a počet hodín absolvovanej praxe). Záznamník je potrebné odovzdať so všetkými uvedenými tlačivami (Informácie o hosťujúcej inštitúcii a Hodnotenie študenta vykonávajúceho povinnú prax) na sekretariáte katedry.

Obsahové požiadavky na vypĺňanie záznamníku

Študent je povinný popísať absolvovanú prax jednotlivo, podľa vykonaných aktivít. V popise vykonaných aktivít nie je možné uviesť náplň činnosti organizácie skopírovanej z internetových stránok organizácie ale reálne vykonanú činnosť na praxi v súlade so špecifickým zameraním na odbor verejného zdravotníctva s používaním odbornej terminológie. V prípade, ak je študentovi zadaná ako aktivita štúdium legislatívy, študent v záznamníku uvedie ktoré nariadenia študoval a aké je ich  opodstatnenie pre zdravie verejnosti (nie kopírovanie obsahu legislatívnych nariadení!). Ak sa študent zúčastní výkonu štátneho zdravotného dozoru a pracuje v teréne, popíše zistené skutočnosti s rešpektom na zachovanie osobných údajov zúčastnených strán. Študent vykonávajúci prax v zariadeniach poskytujúcich zdravotnícku, ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť popíše stavebné riešenie a proces poskytovania služieb v súlade s legislatívnymi požiadavkami relevantnými pre odbor verejného zdravotníctva. 

Kopírovanie popisu vykonávaných aktivít medzi jednotlivými študentami bude hodnotené známkou Fx.

 

 

Vypracovali: Mgr. Katarína Dudáková, Mgr. Denisa Jakubcová


Ponuka terénnej praxe pre študentov VZ

KTO SA MOŽE ZÚČASTNIŤ: študenti VZ, ktorí sa dorozumia anglicky

POČET ŠTUDENTOV: 4

KEDY: 23.-30.7.2016

KDE: Marginalizované lokality (konkrétne miesto bude upresnené neskôr, pravdepodobne to bude okolie Popradu)

VÝHODY:

  • Ubytovanie, stravné a náklady súvisiace s prácou v teréne budú hradené z University of Wisconsin – Green Bay, s ktorou priebieha spolupráca.
  • Študenti majú možnosť nadobudnúť nové skúsenosti a vedomosti v oblasti komunitnej zdravotnej starostlivosti v marginalizovaných lokalitách a stráviť aktívny týždeň priamo v teréne.
  • Študentom, ktorí sa prihlásia bude priznaný benefit vo forme úľavy povinnej odbornej praxe, ktorá vyplýva zo študijného programu.

TERMÍN NAHLÁSENIA ÚČASTI: 16.6.2016

V prípade záujmu kontaktujte Dr. Machajovú  na michaela.machajova@truni.sk 

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28