Get Adobe Flash player

Prax v 2.r. Bc. (AR 2016/2017)

Prváci – prax v 2. ročníku Bc. (AR 2016/2017)

Odborná prax I. = klinická prax (VZbD016, VZbE017) je riadne zapísaná v študijnom programe pre 2.ročník zimného semestra.

Túto klinickú prax študent absolvuje cirkulovaním na minimálne dvoch oddeleniach nemocničného zariadenia (interná klinika, infekčná klinika, pediatrická klinika, chirurgická klinika, gynekologicko-pôrodnícka klinika, traumatologicko-ortopedická klinika, onkologická klinika, klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny).

Prax je možne absolvovať vo FN Trnava, nakoľko FZaSP TU má zmluvu s Fakultnou nemocnicou v Trnave, takže sa môžete prihlásiť do FN TT, kde budete rozdelení po oddeleniach. Ďalšou možnosťou je vykonávať prax v nemocniciach v okolí svojho bydliska.

  

ROZSAH PRAXE: 60 hodín (6 hod denne x 10 dní)

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 15. máj 2017, prihláška Initiates file downloaddoc

ABSOLVOVANIE PRAXE: september 2017

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 30.október 2017

Initiates file downloadZáznamník študenta Verejného zdravotníctva z povinnej praxe

Initiates file downloadHodnotenie študenta Verejného zdravotníctva vykonávajúceho odbornú prax 

 

Študent, ktorý bude praxovať v mieste svojho bydliska, odovzdá všeobecnú prihlášku na prax.

Študent, ktorý má záujem vykonať prax vo FN TT, musí odovzdať tlačivo "Initiates file downloadŽiadosť na prax" a 2 kópie tlačiva "Initiates file downloadČestné prehlásenie študenta". 

 

 

Náplň klinickej praxe študentov – 2. ročník Bc.

Študenti sa v rámci klinickej praxe oboznámia so základnými princípmi chodu zdravotníckeho zariadenia a požiadavkami na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu.

Prax bude prebiehať cirkuláciou na 6 pracoviskách podľa harmonogramu – Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Infekčná klinika, Chirurgická klinika, Gynekologická klinika, Nemocničná lekáreň, Ústavný hygienik.

Študenti sú povinní priniesť vlastné pracovné oblečenie (biele tričko a nohavice) a prezuvky, v opačnom prípade im vykonanie praxe nebude umožnené.

 

Náplň praxe bude nasledovná:

1. Oboznámenie sa s legislatívnymi úpravami určenými pre stavebné a materiálno technické vybavenie zdravotníckych zariadení

- Vyhláška č. 428/2006 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

- členenie a usporiadanie zdravotníckeho zariadenia,

- štúdium prevádzkového poriadku, pochopiť špecifikácie prevádzkových poriadkov jednotlivých typov oddelení,

- posúdiť zhodu legislatívy s aktuálnym stavom.

 

2. Hygienicko-epidemiologický režim zdravotníckeho zariadenia

- Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia

- oboznámenie sa s jednotlivými oddeleniami a charakterom práce na týchto oddeleniach, zameranie sa na zvláštnosti hygienicko-epidemiologického režimu, osobitosti prevádzky a rozpoznanie kritických bodov;

- porozumieť minimálnym požiadavkám na hygienicko – epidemiologický režim na vybraných oddeleniach;

- pochopiť základné pojmy v oblasti bariérovej ošetrovacej technike, význam v ochrane zdravia personálu a pacienta, význam pracovného oblečenia a osobných ochranných pracovných prostriedkov;

- pochopiť základné pravidlá asepsy, antisepsy, hygienicko – epidemiologický režim, dekontaminácia, upratovanie, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, sterilizácia, prerušenie epidemiologického reťazca na všetkých úrovniach poskytovanej zdravotnej starostlivosti;

- oboznámiť sa so základnými druhmi zdravotníckych materiálov (tkané materiáli /mul, gáza/, netkané bavlnené, strečové, polyesterové materiáli, materiáli na báze celulózy, s prímesou protibakteriálnych látok a pod.;

- oboznámiť sa so základnými druhmi zdravotníckych pomôcok.

3. Meranie a záznam vitálnych funkcií, meranie telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku

- oboznámenie sa so základnými životnými funkciami pacientov: telesná teplota, pulz, dych, krvný tlak, základné princípy ich merania, ich prejavy v základných diagnostických procesoch, záznam vitálnych funkcii, automatizované sledovanie vitálnych funkcii;

- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia.

4. Odber biologického materiálu - odber krvi, moču, stolice, spúta, výter z nosovej dutiny, nosohltana, mandlí, ucha, spojivkového vaku, konečníka, rán

- biologický materiál – základná terminológia, druh biologického materiálu, zásady manipulácie s biologickým materiálom a bariérová ošetrovacia technika, ochorenia, ktoré sa prenášajú jednotlivými druhmi biologických materiálov, transport a likvidácia biologických materiálov v zdravotníckom zariadení;

- všeobecné zásady odberu biologického materiálu;

- stanovenie kritických bodov pri odbere jednotlivých druhov biologického materiálu.

- Štúdium platných štandardov zdravotníckeho zariadenia.

5. Príprava a podávanie liekov, formy liekov a ich označenie, objednávanie a hospodárenie s liekmi, pokyny na podávanie liekov a spôsoby aplikácie liekov

- oboznámenie sa so základnou terminológiou liekov, kategóriami liekov, s prípravou liekov v nemocničnej lekárni (magistra liter) a rozdelením ich podania a formy: enterálne podávané lieky, parenterálne podávané lieky, podávanie na kožu a sliznice a pod.;

- zásady skladovania (exspirácie), transportu, ochrany zdravia personálu, zásady pre uchovávanie a ochrany liekov počas aplikácie;

- základné činnosti nemocničnej lekárne, príprava a výdaj liekov a liečivých foriem;

- aplikácia injekcií - všeobecné pokyny na aplikáciu, metodika podávania intrakutánnej, subkutánnej, intramuskulárnej injekcie;

- Infúzia, transfúzia - druhy infúznych, transfúznych prípravkov, parenterálna výživa, skúšky kompatibility krvi, potransfúzne reakcie.

 

 

Vypracovala:

RNDr. Jaroslava Brňová PhD.

Ústavný hygienik FN Trnava

 

 

 

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28