Get Adobe Flash player

Štátne záverečné škúšky

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Pokyny k záverečným prácam v AR 2016/2017

Povinnosťou študenta je :

1. zvoliť si tému,

2. vypísať  tlačivo podpísané školiteľom,

3. odovzdať na sekretariát katedry v termíne od 18.4. do 20.5.2016.


a) Záverečnú prácu píše študent, nie školiteľ. Školiteľ má v tomto vzťahu iba poradnú a tútorskú funkciu.

b) Školiteľ nie je povinný organizovať časový harmonogram študenta pri písaní ZP, pripadne Vás kontaktovať, v akom stave je Vaša práca - zodpovednosť je na študentovi.

c) Ku konzultačným hodinám, či už kontaktným alebo nekontaktným, pristupujte  zodpovedne. V prípade kontaktných konzultačných hodín, príďte vždy pripravení, aby ste ich využívali efektívne, čím si uľahčíme vzájomnú spoluprácu.

d) Školiteľ Vám nepovie, ako máte prácu napísať - poskytuje len spätnú väzbu k smerovaniu prace, metodike, interpretácii a pod.

e) Práca je výsledkom tvorivej činnosti študenta/ autorským dielom študenta, nie školiteľa.

f) Študent pri písaní ZP preukazuje schopnosti a zručnosti nadobudnuté počas predchádzajúceho štúdia (práca s odbornou literatúrou, spájanie poznatkov, analyzovanie, navrhovanie riešenia vybranej problematiky, schopnosť diskutovať o probléme, a pod. )

g) Pri magisterských prácach sa bude klásť doraz najmä na praktické prínosy práce, návrh intervencií a riešení a na orientáciu v odborných publikáciách, ktoré sa tykajú vybranej témy.

 

Nezabúdajte na to, že Vy ste autorom záverečnej práce (nie školiteľ) a že záverečná práca má byť výsledkom Vášho logického myslenia, Vašich nápadov, Vašej šikovnosti, Vašich rozhodnutí a Vašich vedomostí nadobudnutých počas niekoľkoročného štúdia. Záverečnou prácou máte preukázať schopnosť samostatne vedecky pracovať a analyticky myslieť a presvedčiť, že ste hodní akademického titulu.

 

K štátnej skúške je potrebné, aby ste mali nahratú záverečnú prácu v systéme EZP v stanovenom termíne - ak je táto podmienka nesplnená, nebudete pripustení ku štátnej skúške a pôjdete do nadštandardného štúdia.AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

Harmonogram

ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

Riadny termín:

3. ročník Bc. štúdium: 7.6. – 9.6. 2016

2. ročník Mgr. štúdium: 1. - 3. 6. 2016

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 8.4. 2016 do 12.00 hod.

Termín odovzdania prihlášky na štátnu záverečnú skúšku - 8.4.2016 do 12.00 hod.


Štátne záverečné skúšky - I. opravný termín: 30. 6. 2016
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 15. júna 2016


Štátne záverečné skúšky - II. opravný termín: 25. 8. 2016
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 7.augusta 2016

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

Pred nahrávaním práce do EZP si v dostatočnom predstihu skontrolujte správne údaje týkajúce sa záverečnej práce v maise (či máte správny názov témy v Maise a pod.)

Odovzdávanie záverečných prác:

  • 1 ks práce v tvrdej väzbe (túto prácu si po štátniciach zoberiete, ak nechcete, nemusí byť v tvrdej väzbe)
  • 1 ks práce v strunovej väzbe (táto práca ide oponentovi)
  • 1 ks CD v tenkom plastovom „slim“ obale s nahratou prácou, s potlačou priamo na CD (potlač - obal záverečnej práce, musí byť priamo na CD, nie vložený papier s potlačou, CD ide po obhájení do knižnice z dôvodu archivácie)
  • 1 ks vytlačenú a podpísanú „scvaknutú zošívačkou“ licenčnú zmluvu
  • 1 ks analytický list
  • 1 ks protokol o kontrole originality (môže byť aj dodatočne, ak ho v deň odovzdania práce ešte nebudete mať v EZP), stačí vytlačiť len prvú stranu; upozornenie: vygenerovanie protokolu o kontrole originality môže niekedy trvať až 72 hodín
  • 1 ks Vašej záverečnej práce odovzdajte prosím svojmu školiteľovi práce osobne alebo po Vašej vzájomnej dohode, aby mohol vypracovať posudok  

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Dušana Saláta, CSc. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Dušan Salát, CSc., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

Úprava študenta/ky k imatrikulácii, promócii, (štátnej) skúške

Prosíme študentov, aby venovali pozornosť nasledujúcim informáciám:

 Opens external link in new windowhttp://fzasp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/promocie/promocie-Uprava-studenta-tky.pdf

Kalendár

Február - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28