Get Adobe Flash player

Špecializačné štúdium

Na Trnavskej univerzite sa otvára nový špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH" pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health / MPH

 Webstránka - Opens external link in new windowMPH špecializačné štúdium na Trnavskej univerzite

Špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného vzdelávania podľa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti. Špecializačný odbor MPH vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. Špecializačné štúdium trvá tri roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch podľa Nariadenia vlády SR  č. 296/2010, Z.z.

 

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje.

 

Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho druhu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a momentálne sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie. Túto špecializáciu doteraz dlhodobo poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku a to Slovenská zdravotnícka univerzita.

 

V súlade s dlhodobým zámerom fakulty sa budú pripravovať žiadosti o akreditáciu aj ďalších špecializačných štúdií a certifikovaných činností pre zdravotníkov, ktoré sú taxatívne vymenované v prílohe č.4  Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v ďalšom znení.


Initiates file downloadPrezentácia o Master of Public Health - XXI. Červenkove dni preventívnej medicíny 2016 - doc. Kállayová 

Opens external link in new windowPredbežná (nezáväzná) prihláška na MPH štúdium

 

Informácie o prijímacom konaní:

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.

@ andrea.lajdova@truni.sk, Tel.č.: +421 33 59 39 431

Opens external link in new windowReferát pre študijné záležitosti

Vyhláška dekana

Vyhláška dekana FZaSP č.3/2016 - "Úhrady za špecializačné štúdium Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health" Initiates file downloadpdf

Kalendár

December - 2017
P U S Š P S N
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31