Get Adobe Flash player

Témy Bc. a Mgr. prác pre AR 2016/2017 - Katedra VZ

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.      Zdravý životný štýl u Bc. študentov FZa SP TU  v Trnave katedra VZ a OŠE

2.      Zdravý životný štýl u Bc. študentov  FZa SP TU  v Trnave katedra SP a LVM

Témy magisterských prác:

1.      Hodnotenie výživy, stravovacích návykov a pohybovej aktivity  u vybranej populácie

2.      Obezita ako závažný zdravotný problém u detí a mládeže

3.      Informovanosť  spotrebiteľov o bezpečnosti potravín

4.      Hodnotenie informovanosť rodičov o zdravej výžive a pohybe u detí

 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

Témy magisterských prác:

1.      Identifikácia efektu zmeny (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na záťaž populácie vybranými ochoreniami s použitím komplexných ukazovateľov záťaže

2.      Zdravie verejnosti založené na dôkazoch: Vývoj a zhodnotenie efektu použitia postupov založených na dôkazoch (guidelines) z vybranej oblasti zdravia verejnosti

3.      Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti kampane za zmenu rizika ochorenia (životný štýl; očkovanie proti chrípke, fajčenie, bezpečnosť v doprave, atď)

4.      Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby vybraných aspektov zdravia verejnosti

5.      Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu výučby epidemiológie

6.      Návrh, realizácia a zhodnotenie účinnosti IT a/alebo Web aplikácie pre podporu informovania verejnosti z vybranej oblasti zdravia verejnosti

7.      Zhodnotenie rozdelenia zdrojov zdravotníckej starostlivosti (primárnej, sekundárnej, terciárnej) v okrese, kraji, SR za použitia kvantitatívnych metód a návrh na zmenu

8.      Použitie systémov GIS v epidemiológii infekčných alebo neinfekčných ochorení na prípravu zmeny v zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) a návrh hodnotenia účinnosti zmeny

9.      Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných kardiovaskulárnych ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

10.    Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných onkologických ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

11.     Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných respiračných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

12.     Epidemiológia chronických ochorení: identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných úrazov a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

13.     Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja práceneschopnosti na vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

14.     Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja hospitalizovanosti na vybrané príčiny a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

15.     Epidemiológia infekčných ochorení: Identifikácia efektu zmeny zdravotnej/zdravotníckej politiky (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na časové rady a dlhodobé trendy vývoja vybraných infekčných ochorení a porovnanie so situáciou v EU a vo svete

16.      Epidemiológia infekčných ochorení: Identifikácia efektu zmeny (programov, projektov, zákonov, vyhlášok, záväzných opatrení) na kvalitu hlásenia vybraných infekčných ochorení a realizácia krokov pre jej zlepšenie (v okrese, v kraji, atď)

17.  alebo iná, na základe dohovoru

 

 

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

Témy bakalárskych prác:

1.      Informatika vo verejnom zdravotníctve - systematický prehľad

2.      Informovanosť verejnosti a pacientov o vybraných ochoreniach (úloha informačných a komunikačných technológií)

3.      e Health  dopad  vo verejnom  zdravotníctve - systematický prehľad

4.      Kompetencie  manažérov a vzdelávanie v zdravotníckom prostredí -  systematický prehľad

5.      Plnenie kritérií kvality vysokoškolského štúdia na FZaSP

6.      Surveillance infekčných ochoreni  a jej kvalita na Slovensku

Témy magisterských prác:

1.      Kompetencie a podpora kariérneho rozvoja vybranej skupiny odborníkov vo verejnom zdravotníctve

2.      Sledovanie výkonnosti manažérov v zdravotníctve/ v školstve - HBS interview (Manažment a vodcovstvo v zdravotníctve/v školstve.)

3.      Vzdelávanie v manažmente vo verejnom zdravotníctve (hodnotenie dostupnosti, obsahu a efektu vzdelávania na Slovensku)

4.      Systémy kvality  a ich uplatňovanie vo vybraných inštitúciách VZ  na Slovensku

5.      Systémy hodnotenia bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti v nemocničnej/ambulantnej starostlivosti

6.      Výskum vo verejnom zdravotníctve na Slovensku – analýza  situácie za 5 rokov

7.      e-Health implementácia v inštitúciách  verejného zdravotníctva na Slovensku

8.      Manažment zdravotnou starotlivosťou spôsobených infekcií

 

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

1.      Epidemiologický prehľad detí a mladistých prijatých na Detskú kliniku Fakultnej nemocnice v Trnave pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok v rokoch 2011-2015

 

prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.

Témy bakalárskych prác:

1.      Postoj bežnej populácie k očkovaniu proti chrípke

2.      Antibiotická preskripcia v dennej praxi obvodného lekára a pediatra v porovnaní s inou činnosťou

Témy magisterských prác:

1.      Trend výskytu akútnych neuroinfekcií na Infekčnej klinike FN v Trnave za ostatných 10 rokov

2.      Aký je trend výskytu infekčných ochorení vyžadujúcich hospitalizáciu na Infekčnej klinike FN v Trnave

3.      Vplyv zavedenej intervencie na výskyt Infekcií krvného riečiska vo FN v Trnave v roku 2015/2016

4.      Porovnanie hlásenia a aktívnej suirveillance  nozokomiálnych infekcii na internej klinike a neurologickom odd. FN v Trnave

 

doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH

Témy bakalárskych prác:

1.      Analýza determinantov vo vzťahu k vybranému chronickému ochoreniu za vybrané časové obdobie ako základ pre prevenciu daného ochorenia

2.      Etnická denzita vo vzťahu k vybraným epidemiologických charakteristikám vybraných ochorení  v SR

Témy magisterských prác:

1.      Zdravie migrantov a etnických skupín – zvýšenie ich účasti v podpore zdravia. (Healthy Inclusion metodika)

2.      Životný štýl vysokoškolákov a ich postoje k zdraviu – porovnanie s rokom 2001. (metodika IHBS Steptoe, Wardle

3.      Vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve na Slovensku vo vzťahu k potrebám praxe

4.      Hodnotenie dopadov (vplyvov) na zdravie ako nástroj zdravia komunít na regionálnej úrovni.

 

doc. PhDr. Marek Majdan, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.        Analýza mortality zapríčinenej externými faktormi v EU: otravy liekmi, drogami a biologickými substanciami

2.        Analýza mortality zapríčinenej externými faktormi v EU: popáleniny a omrzliny

Témy magisterských prác:

1.      Incidencia detských úrazov v EU v závislosti od ekonomickej úrovne krajín

2.      Analýza poranení vedúcich k smrti po dopravných nehodách v EU

3.      Smrteľné dopravné nehody v EU u zraniteľných účastníkov dopravnej premávky

4.      Incidencia úrazov u populácie staršej ako 65 rokov v EU v závislosti od ekonomickej úrovne krajín

 

MUDr. Alexandra Bražinová, MPH

Témy bakalárskych prác:

1.     Stav duševnej pohody (well-being) vybranej populácie – za použitia napr. nástroja WEMWBS

Témy magisterských prác:

1.      Zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky podľa sledovania Poradní zdravia

2.      Epidemiológia úrazov mozgu v Slovenskej republike

3.      Stav duševnej pohody (well-being) vybranej populácie (napr.učitelia stredných/základných škôl) – za použitia napr.nástroja WEMWBS

4.      Analýza socioekonomických determinantov samovražednosti v Slovenskej republike

  

PhDr. Kristína Grendová, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.      Epidemiológia nádorových ochorení tráviaceho traktu

2.      Voľná téma

Témy magisterských prác:

1.      Hodnotenie kvality poskytovaných služieb v zariadení pre seniorov na základe indikátorov kvality

2.      Využitie štandardov pri starostlivosti o onkologického pacienta

3.      Vplyv zubných preventívnych prehliadok u detí na včasnú diagnostiku ochorení

4.      Voľná téma

 

Mgr. Michaela Machajová, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.      Analýza rizík vo vybranom podniku (pozn.:s využitím bodovej metódy)

2.      Analýza rizík vo vybranom podniku (pozn.: s využitím metódy od US EPA)

3.      Ergonomická analýza u vybranej profesie

Témy magisterských prác:

1.      Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej svalovej záťaže a pracovných polôh u vodičov VZV

2.      Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, lokálnej svalovej záťaže a pracovných polôh u manipulačných pracovníkov

3.      Ergonomická analýza u vybranej profesie

4.      Význam pracovnej zdravotnej služby vo vybranej spoločnosti

5.      Organizačné opatrenia ako účinný spôsob znižovania fyzickej záťaže

 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.      Dlhodobá nezamestnanosť a zdravie/ Trend vývoja nezamestnanosti a chorobnosti vo vybranom regióne

2.      Analýza postojov a informovanosti vybranej populácie k darcovstvu krvi

3.      Profesionálna záťaž teplom a chladom

Témy magisterských prác:

1.      Vplyv pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov FN TT/ Prevalencia muskuloskeletárnych ochorení u pracovníkov vykonávajúcich operačné zákroky.

2.      Klimatické zmeny a výskyt ochorení spôsobených kliešťom.

3.      Finančná gramotnosť vo vybranej populácii – intervenčná štúdia.

4.      Analýza postojov, návykov a informovanosti vybranej populácie o správnom užívaní antibiotík

5.      Voľná téma – oblasť Zdravie pri práci – (analýza stavu s následnou intervenciou)

6.      Voľná téma – oblasť Neinfekčné choroby - (analýza stavu s následnou intervenciou)

 

Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

Témy bakalárskych prác:

1.      Kvalita vzdelania kondičných  trénerov

2.      Vedomosti vybranej skupiny.... o správnom dýchaní

Témy magisterských prác:

1.      Kĺbová výživa a svalové dysbalancie

2.      Vedomosti z posturológie u študentov PdF odboru  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

3.      Zlepšenie pohybových a vyzivovych návykov u futbalistov SFC Kopánka

4.      Voľná téma zameraná na pediatriu

 

Mgr. Lucia Blažinská – interný doktorand

Témy bakalárskych prác:

1.      Porovnanie miery preskripcie antibiotík vo vybranej pediatrickej ambulancii pred a po zavedení možnosti CRP vyšetrenia

2.      Hodnotenie kvality poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR podľa vybraných indikátorov v období rokov 2009- 2015

3.      Efektívnosť skríningového vyšetrenia rizikových pigmentových névov vo vybraných dermatologických ambulanciách

4.      Vývoj pracovnej úrazovosti po zvýšení veku odchodu do dôchodku v SR

5.      Analýza spontánnej potratovosti v SR a jej rizikové faktory

6.      Hodnotenie priemerného veku prvej návštevy gynekológa vo vybranom kraji

 

Mgr. Katarína Dudáková – interný doktorand

Témy bakalárskych prác:

1.      Epidemiologická analýza pertussis vo vybranom kraji/okrese

2.      Analýza rotavírusových infekcií  u detí vo vybranom zdravotníckom zariadení

3.      Epidemiologická analýza výskytu kliešťovej encefalitídy v Slovenskej republike

4.      Analýza uroinfekcií u detí vo vybranom zdravotníckom zariadení

5.      Epidemiologická analýza bakteriálnych alimentárnych nákaz vo vybranom kraji/okrese

6.      Konzumácia energetických nápojov v detskej populácií na vybraných základných školách

7.      Zvýšenie frekvencie očkovania proti chrípke u seniorov

 

Mgr. Dominika Plančíková – interný doktorand

Témy bakalárskych prác:

1.        Vplyv zavedenia skríningového vyšetrenia na vývoj epidemiologickej situácie kolorektálneho karcinómu v SR

2.        Vplyv legislatívnych zmien o rozsahu úhrad zdravotných výkonov z verejného zdravotného poistenia na absolvovanie preventívnych stomatologických prehliadok

3.        Vplyv vybraných legislatívnych zmien na úmrtnosť chodcov v SR

4.        Vplyv vybraných legislatívnych zmien na úmrtnosť cyklistov v SR

5.        Epidemiologická situácia pádov seniorov v SR

6.        Epidemiologická situácia osteoporotických zlomenín v SR

 

Mgr. Veronika Rechtoríková – interný doktorand

Témy bakalárskych prác:

1.      Zvýšenie úrovne informovanosti o chlamýdiových infekciách u vybranej skupiny študentov

2.      Správne držanie tela u žiakov základných škôl vo vybranom okrese

3.      Fyzická výkonnosť a zdatnosť u žiakov základných škôl vo vybranom okrese

4.      Zvýšenie úrovne vedomostí o najčastejších STD u vybranej skupiny študentov

5.      Zvýšenie úrovne povedomia o rizikách moderných informačných technológií u detí

6.      Voľná téma

7.      Voľná téma

 

 

Kalendár

Marec - 2018
P U S Š P S N
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31